Regeringen anser att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen ska omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger inkomstrelaterad ersättning till alla som uppfyller arbetsvillkoret. Som det är i dag står alltför många utan detta skydd vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen är en grundläggande och viktig del i det svenska välfärdssystemet. Behovet av ett gott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet gäller alla på arbetsmarknaden.

I somras gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Bakgrunden till detta är följande. När alliansregeringen vann valet hösten 2006 stod omkring 700.000 personer utanför a-kassan. Denna siffra hade fram till sommaren ökat till drygt en miljon.

Jag tycker att det är ett stort problem att så många står utan arbetslöshetsförsäkring, ur två synvinklar. För det första betyder det att cirka en miljon personer inte har rätt till inkomstrelaterad ersättning, och således är hänvisade till grundersättningen vid arbetslöshet. För det andra är det många som inte deltar i en solidarisk finansiering av de kostnader som uppstår till följd av arbetslöshet.

Solidarisk modell
Jag anser därför att det nuvarande systemet bör reformeras så att alla som har förvärvsarbetat, och uppfyller arbetsvillkoret, ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet och att alla som ska vara med och nyttja försäkringen också solidariskt är med och finansierar denna. Detta kan ske genom att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Jag har vid några tillfällen jämfört detta, väldigt förenklat, med att man ska ha en trafikförsäkring om man ska köra bil. Om man har ett jobb bör man ha en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring.

Hur lagförslaget kommer att se ut är alldeles för tidigt att säga eftersom utredningen precis har påbörjats. Men i de direktiv utredaren har fått sägs bland annat att utgångspunkten för den nya obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen ska vara den nuvarande arbetslöshetsförsäkringens struktur, det vill säga med självständiga och fungerande arbetslöshetskassor. Det är således inte tänkt som en statlig arbetslöshetsförsäkring utan dagens fördelar ska tas till vara vid införandet av en obligatorisk försäkring.

Kan gynna facket
Med regeringens politik får fler arbete samtidigt som skatten sänks för alla som arbetar. Detta leder till att facken, som jag ser det, har stora möjligheter att rekrytera fler nya medlemmar, givet att man kan visa den totala medlemsnyttan med ett medlemskap vill säga.

Vidare ska också utredaren överväga frågan om vilka övriga kvalificeringsvillkor som ska gälla inom arbetslöshetsförsäkringen, såsom inträdesvillkor och medlemsvillkor. Effekterna av förslagen för arbetsmarknaden, arbetslöshetskassorna, arbetsmarknadens parter, de förvärvsarbetande och andra berörda måste också belysas. Dessutom ska en ny obligatorisk arbetslöshetsförsäkring inte medföra en ökad statsfinansiell kostnad i förhållande till den nuvarande försäkringen.

Ett år på sig
Vad gäller tidpunkten  för utredningen ska de delar av uppdraget som rör författningsändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra en obligatorisk försäkring redovisas senast den 31 januari 2008. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 september 2008.

Socialdemokraterna har i flera olika sammanhang sagt sig vara emot ett obligatorium. Om socialdemokraterna verkligen menar allvar när de säger att det är viktigt att alla har ett skydd och att det är viktigt att alla är med och solidariskt finansierar försäkringen, undrar jag varför de är emot ett obligatorium. Det är för mig en gåta att socialdemokraterna kunde acceptera en situation där omkring 700.000 personer stod utan inkomstrelaterad försäkring vid arbetslöshet. Till skillnad från dem anser jag verkligen att alla ska med. Det är därför jag vill återkomma med ett förlag till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Sven Otto Littorin
Arbetsmarknadsminister
Skriv till debattredaktören