De högsta cheferna inom hälso- och sjukvården sätter en bättre hantering av sjukskrivningarna högt på dagordningen. Men cheferna ute på sjukhusen låter fortfarande doktorn sjukskriva efter eget huvud.

Den bilden ger Karolinska institutets studie av hur hälso- och sjukvården styr arbetet med sjukskrivning, som presenterades i Stockholm i dag, onsdag.

Satsar en miljard
Regeringen satsar en miljard kronor om året under tre år för att hjälpa landstingen att förbättra sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården. Det ska ske genom strukturella förändringar inom bland annat ledning, kunskapsutveckling och samverkan.

Studien, som bygger på totalt 82 intervjuer med chefer på olika nivåer inom hälso- och sjukvården, visar att mest har hänt högst upp i organisationen. De högsta cheferna – landstingsdirektörerna – prioriterar sjukskrivningsfrågan. Handlingsplaner har arbetats fram, kontakter tas med Försäkringskassan.

Osäkra klinikchefer
Chefer ute i själva verksamheten, till exempel klinikcheferna som har det direkta chefsansvaret för sjukskrivande läkare, är inte lika engagerade. De är i många fall osäkra på vad det är som ska ledas och styras när det gäller patienternas sjukskrivning. Sjukskrivning ses ofta som en fråga för läkaren. I alla händelser uttrycker cheferna tveksamhet inför att leda och styra läkarnas arbete.

Varken regeringen eller Socialstyrelsen är egentligen ute efter att ta över läkarnas medicinska bedömningar. Syftet är i stället att stötta landstingen att förbättra dokumentationen och kunskapen om sjukskrivning, liksom samverkan med aktörer utanför sjukhusen och vårdcentralerna, exempelvis arbetsgivare och försäkringskassan. Men ganska få av de intervjuade cheferna tar alls upp de här aspekterna. Oavsett chefsnivå diskuterar de enbart de enskilda läkarnas sätt att sjukskriva.

Riktlinjerna okända
Socialstyrelsen tar nu fram riktlinjer för sjukskrivning vid ett antal diagnoser. Det arbetet var i stort sett okänt bland de 82 cheferna i studien, som intervjuades hösten 2006 och i januari 2007.

Läs också: Nya regler för utbrända