Det är tyvärr konstaterat att svenska skolelever läser sämre i dag än tidigare. Både läsförståelse och läshastigheten halkar efter. En stor del av förklaringen ligger i att tillgången på böcker i de svenska hemmen minskar och allt färre böcker läses i skolorna.

Därför behövs utgivning av billiga kvalitetsböcker som alternativ till alla de kommersiella medier som sköljer över oss. En bok för alla skapades som en motkraft och omfattar utgivningen även av barn- och ungdomsböcker. En bok för allas utgivningar har nått en grupp som annars inte skulle ha köpt böcker.

För oändligt många förskolor och skolor är en prenumeration på En bok för alla enda möjligheten att till en rimlig kostnad regelbundet förnya det egna bokbeståndet. Den har blivit en nationell litteraturresurs som når långt ut även i vuxenutbildningen. Inte minst våra nya svenskar får på så vis tillgodogöra sig god litteratur och med den följer ökad förståelse för det nya samhället de skall verka i.

Även porten till de fria museibesöken slogs igen. Av tidigare tradition är det en högutbildad medelklass som har till övervägande del njutit av museernas samlingar, och fört traditionen vidare till sina barn. Med 2005 års reform med fri entré så sänktes tröskeln till salarna. Nya grupper trädde in och fick tillgång till de värdefulla samlingarna och konstskatter som de faktiskt är med och äger. I faktiska siffror ökade besöken med mer än två miljoner under den avslutade frihetstiden. För museerna och dess anställda har det inneburit en ny och större publik och mera stimulerande arbete. Tyvärr har alliansen tagit bort detta fria tillträde.

Målet är att nå alla

Seko och ABF anser kulturutbudet måste ges förutsättningar att nå alla grupper. Där är samhälleliga satsningar som En bok för alla och fria museibesök ett lysande exempel på vad man kan göra för att sprida insikten om våra kulturvärden.

Man kan bara spekulera i varför alliansregeringen drar in statsstöd till verksamheter som bevisligen gör stor nytta bland dem som har det ekonomiskt och socialt svårt. Vi tror inte att det kan vara ekonomiska skäl nu när Sverige går för högtryck.

Tyvärr verkar det som om att man inte har en ambition att skapa en kulturpolitik som når alla i Sverige. Man vill kanske att vi återgår till tidigare tradition rörande kulturutbudet.

Sanningen är tyvärr nog den att det inte finns en politisk ambition i alliansen.

Kulturskymningen närmar sig
Vi befarar att de får rätt som påstår att en kulturskymning närmar sig, framför allt drabbas dem som tvingas vända på slantarna.

I ett samhälle med demokratiska ambitioner får det aldrig bli de ekonomiska levnadsvillkoren som skall avgöra möjligheterna att tillgodogöra sig vår historia eller kulturarv. Vi behöver återinföra fritt inträde till de statliga museerna och en satsning på god litteratur till en rimlig peng. Vi anser att vi skall utveckla inte avveckla goda delar av vår kulturpolitik. Vi kanske behöver tillsätta en ny regering i landet som vill förstå värdet av fri tillgång till många av våra kulturskatter oavsett ekonomiska och sociala levnadsvillkor.

Hans Andersen
Avdelningsordförande,Seko Halland Jönköpings Län
Christer Rube
Ordförande, ABF Jönköpings län
Ingegerd Sahlström
Ordförande, ABF Halland