Mycket talar för att sjukförsäkringen görs självständig, precis som pensionssystemet.

Slutsatsen är tydlig i en rapport som regeringens socialförsäkringsutredning presenterar på måndag. Med en självständig sjukförsäkring menas att de avgifter som arbetsgivarna betalar in för de försäkrades räkning ska täcka försäkringens utgifter, det vill säga sjukpenning och förtidspensioner. Varken mer eller mindre.

Skulle avgifterna visa sig för höga och ett överskott uppstå, så ska det användas för att sänka avgifterna eller till att förbättra ersättningen till de sjuka. Underskott leder till att avgifterna måste höjas, eller att ersättningen till de sjuka försämras.

Så fungerar inte sjukförsäkringen i dag. Visserligen säger lagen att sjukförsäkringsavgiften (som är en del av arbetsgivaravgiften) ska finansiera sjukpenning, förtidspension, havandeskapspenning och rehabiliteringspenning.

Saknas samband
Men staten får skjuta till skattepengar om avgifterna inte skulle räcka. Och när avgifterna tvärtom ger överskott, så använder staten dem för att bättra på de offentliga finanserna. De senaste tre åren har sjukförsäkringsavgiften givit överskott på ungefär tio miljarder per år, som gått rätt in i statskassan. Dessutom har riksdagen visat att den när som helst kan höja eller sänka ersättningsnivån i sjukförsäkringen – och höja eller sänka sjukförsäkringsavgiften – även om det skulle råda balans mellan försäkringens inkomster och utgifter. Något samband mellan utgifter och inkomster finns därmed inte.

I en självständig försäkring är däremot just det sambandet centralt. Och som utredarna ser det skapar det drivkrafter för att hålla sjukfrånvaron nere. Den enskilde försäkringstagaren, som regelbundet får veta hur mycket hon betalar i premie till sjukförsäkringen, kommer att se kopplingen mellan sin egen ekonomi och sjukförsäkringen. Då kräver hon förhoppningsvis att arbetsgivaren, sjukvården, företagshälsovården och försäkringskassan gör något när en arbetskamrat eller en granne går sjukskriven.

Med sikte på de svaga
På samma sätt kommer fack och arbetsgivare att se att det är utrymmet för löner, semester, vinster eller investeringar som minskar varje gång någon är sjukskriven i onödan. Då kommer parterna bli mer intresserade av att förebygga sjukdom, till exempel genom att ge den som håller på att tappa orken nya arbetsuppgifter eller rehabilitering i tid.

– En självständig försäkring tvingar de försäkrade att väga samman sitt intresse av generösa sjukförmåner med sitt intresse av låga avgifter till försäkringen, säger Anders Viklund, huvudförfattare till rapporten.

– Om vi hade haft en självständig sjukförsäkring tidigare, så hade den med säkerhet reagerat snabbare då sjukfrånvaron började öka 1998.

Utredarna anser att viljan att betala till en självständig sjukförsäkring blir större än viljan att betala dagens sjukförsäkringsavgift (som uppfattas som en skatt bland andra). Om sjukförsäkringen blir ett självständigt, slutet system kan förstås riksdagen inte höja och sänka sjukpenningen och sjukförsäkringsavgiften för att förbättra eller försvaga statens finanser. Utrymmet att driva politik minskar. Men det ser utredarna knappast som en nackdel. Sjukförsäkringen är ändå inget bra instrument för att stabilisera ekonomin, resonerar de. Och fortfarande är det riksdagen som ska sätta upp ramarna för försäkringen.

Skriften varnar däremot för en halvhjärtad reform, där de försäkrade inte litar på att de själva får behålla eventuella överskott i försäkringen – och stå för eventuella underskott. Det skulle kunna försämra läget jämfört med i dag. I ett kommande lagförslag måste politikerna ta i ordentligt.

FAKTA: Sneglar på pensionen
Socialförsäkringsutredningen har regeringens uppdrag att analysera socialförsäkringarna och förbereda en reform. I flera rapporter har utredningen framhållit fördelarna med mer renodlade försäkringslösningar. Den skrift som presenteras på måndag hänvisar uttryckligen till det nya pensionssystemet. Det är fristående från statsbudgeten och reglerar sig självt. Pensionerna blir helt enkelt så stora som pensionsavgifterna räcker till. Underskott i systemet kan aldrig uppstå. ”Med ålderspensionssystemet som inspirationskälla” är det ”naturligt att gå vidare” och göra andra socialförsäkringar självständiga, enligt utredarna. Tidigare har bland andra Saco och Sif föreslagit en självständig sjukförsäkring.