Tre av tio vill ha kvar stödet till Socialdemokraterna

LO:s stöd till Socialdemokraterna har svag förankring bland medlemmarna. Bara tre av tio LO-medlemmar anser enligt en opinionsundersökning att LO ska fortsätta att ge pengar och lojalitet enbart till Socialdemokraterna.

Varje år skänker LO sex miljoner kronor till Socialdemokraterna. LO-förbunden (utom Transport) bidrar med ytterligare åtta miljoner. Ledande LO-företrädare sitter på centrala poster i partiet och rycker ut till partiets försvar när det blåser.

Enigheten mellan facket och socialdemokratin manifesteras på LO:s och LO-förbundens kongresser, om och om igen.

Men medlemmarna är inte med på noterna. Bara tre av tio tycker att LO ska stödja enbart Socialdemokraterna, visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av LO-Tidningen.

– Kongresserna, liksom LO:s och LO-förbundens styrelser, består av aktiva socialdemokrater, säger Klas Åmark, professor emeritus i historia som har forskat om arbetarrörelsen och välfärdsstaten.

– De vill hålla fast vid de gamla banden. Men de är inte representativa för medlemmarna. I ett läge där LO-medlemmarnas stöd för S minskar får LO-topparna problem med legitimiteten.

Lars Ekdahl, professor i historia vid Södertörns högskola, har skrivit flera böcker om fackföreningsrörelsen.

– Att bara tre av tio står bakom stödet till Socialdemokraterna speglar ett missnöje med att LO är så otroligt lojalt mot partiet, säger Lars Ekdahl.

– Under Rudolf Meidners tid var LO en stark kraft som kom med nya idéer och påverkade partipolitiken. Nu är LO osjälvständigt och uppbundet.

Lars Ekdahl jämför med norska LO, som samarbetar med både Arbeiderpartiet, Socialistisk venstre och andra organisationer:

– Det har stärkt norska LO:s position, också i relation till Arbeiderpartiet. Man accepterar inte bara partilinjen, utan försöker påverka den genom samarbetet med andra organisationer.

Klas Åmark drar i stället paralleller till Danmark och Tyskland, där fackföreningsrörelsens band till de socialdemokratiska partierna har kapats.

– Undersökningen visar att LO i Sverige behöver diskutera sin strategi. Ska LO fortsätta att se sig som en del av arbetarrörelsen – eller bli en ren löntagarorganisation, utan hårda band till ett av partierna? Det är identitetsproblemet som LO står inför.

Klas Åmark
är övertygad om att det ekonomiska och politiska stödet till Socialdemokraterna är ett skäl till att LO-förbunden har tappat medlemmar.

– Det kan inte bara skyllas på regeringens a-kassepolitik. Misstron mot fackets knytning till socialdemokratin finns med. Den ventileras sällan öppet – men folk röstar med fötterna.

Det faktum att Sifo enbart har intervjuat personer som är medlemmar i ett LO-förbund håller förmodligen uppe den andel i undersökningen som säger sig gilla LO:s stöd till partiet. Arbetare som ogillar stödet till S kan ju välja att inte vara med i facket, och finns då inte med bland de svarande.

– Ja, arbetare som inte är LO-medlemmar har en annan politisk profil än de som är medlemmar, bekräftar Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar. De är mer borgerliga.

De LO-medlemmar som i undersökningen svarat ”Nej, LO skall inte enbart stödja Socialdemokraterna” har fått följdfrågan vilket eller vilka partier de anser att LO ska stödja. Den största gruppen, 45 procent, har då valt svarsalternativet ”inget parti alls”.

Men bland dem som inte vill att LO enbart stöder Socialdemokraterna finns också en betydande grupp som vill att LO stöder något annat parti, eller en konstellation av partier. Här nämns alla riksdagspartier. Socialdemokraterna är dock det parti som flest vill stöjda i någon konstellation, tätt följt av Vänsterpartiet.

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln

 • Pingback: Tweets that mention Tre av tio vill ha kvar stödet till Socialdemokraterna -- Topsy.com()

 • Pingback: 30.000 kronor för ett arbetstillstånd i Sverige: var det så Reinfeldt ville ha det? | Kulturbloggen()

 • Pingback: Politikerbloggen » SIFO Bara tre av tio LO-medlemmar stödjer bidrag till S()

 • Pingback: LO:s medlemmar vill inte stödja S()

 • Lima

  Det politiska och ekonomiska stödet till ett parti borde vara bra om LO och alla förbund som är med i LO skulle ha större inflyttande inom det parti man stödjer.

  Men så är inte fallet just nu! Jag är aktiv medlem i metall och har en fru som är med i kommunal; och hon berättar allt eländigt de är tvungna att göra på sin arbetsplats, om alla försämringar som blivit de senaste 2-3 åren då det gäller arbetstider och arbetsvillkor, för få personal till att sköta stora grupper av patienter (senil dementa) och facket kommunal är med på allt.

  Om man frågar sig vilket parti som regerar i kommunen så är socialdemokraterna, enhetscheferna är socialdemokrater, kommunal förtroendevalda-fackliga ledare, socialdemokrater. Så det är partiet som styr, inte dem organiserade arbetarna.

  Tack för ordet!!

  • Peter Friberg

   Jag anser inte att någo intresseorganissation skall ha ”inflytande” inom något parti.
   Genom att ”skänka” pengar som LO och enskilda förbund gör, så har man köpt (muta) ett partis åsikter.
   Ser man till LO så har de t.o.m. köpt en plats i SAPs verkställande utskott…
   Det är dags för FRIA fackförbund i Sverige!

 • Pingback: Visa alla partibidrag… « Lotta Olsson (m) Blogg()

 • ”Det politiska och ekonomiska stu00f6det till ett parti borde vara bra om LO och alla fu00f6rbund som u00e4r med i LO skulle ha stu00f6rre inflyttande inom det parti man stu00f6djer.”nnDu menar att man borde ha inflytande fu00f6r att man givit pengar? Dvs LO ku00f6per sig makt?!

 • Ollesjoberg

  LO lu00e5ter sig i allt fu00f6r hu00f6g grad styras av S. LO skall representera och ta till vara sina medlemmars intressen su00e5vu00e4l fackligt och politiskt, men LO skall vara partipolitiskt obundet. LOs styrka u00e4r mu00e4ngden medlemmar och LO skall se till att gu00f6ra klart fu00f6r partierna att om man vill ha LO-medlemmarnas stu00f6d su00e5 mu00e5ste man fu00f6ra en politik som gynnar arbetarklassen pu00e5 kapitalets bekostnad. Vi lever i ett klassamhu00e4lle och kampen stu00e5r som tidigare mellan arbete och kapital. S u00e4r i dag ett borgerligt parti, kanske det gu00e4ller u00e4ven fu00f6r V. Vi kommer aldrig att kunna avskaffa klassamhu00e4llet om vi nu00f6jer oss med att fu00f6ra en nu00e5got ”mjukare” borgerlig politik. LOs ledning traskar hu00f6gerut tillsammans med S vilket det mu00e5ste bli ett slut pu00e5.rnrn

 • Anonym

  Ku00e4nns som att sossarna fu00f6retru00e4der medelklassen betydligt mer u00e4n arbetarna i dagslu00e4get. Bu00e4ttre att stu00e5 fria och samarbete med den som u00e4r bu00e4st fu00f6r arbetarna oavsett historien.

 • Freddan

  Nu när det står klart att SD fick dubbelt så många röster bland LO-medlemmar än landet totalt så finns det väl egentligen bara ett parti som LO bör söka sig till i fortsättningen???

 • Smedjebacken

  Bara tanken att LO tar våra medlemspengar och köper in sig i (s) verkställande utskott är odemokratiskt och oetiskt. Facket skall precis som andra intresseorganisatoiner påverka alla politiker och inte köpa/muta till sig stämpeln att vara ett stöd för ett parti. Därför tappar vi medlemmar. Snart röstar de flesta LOmedlemmarna på andra partier än (s) och varför ska de då se sina medlemspengar gå till (s)? Därför måste vi kunna visa att de kan vara med i oss andra i LO utan bindning till något politiskt parti.

 • Christian Berntson
 • Sven-Ola Strandberg

  Facklig-politisk samverkan u00e4r i grunden en fantastisk idu00e9u00a8. Problemet u00e4r att ”vi” fackligt aktiva och u00f6vriga medlemmar inte har aktiverat oss/sig i tillru00e4cklig utstru00e4ckning.rnHur mu00e5nga av de som skrivit kommentarer hu00e4r har varit pu00e5 ett fackligt eller poltitskt mu00f6te och sagt vad de tycker? rnHur mu00e5nga har inte hu00f6rt orden ”nu00e4 det fu00e5r nu00e5gon annan gu00f6ra” nu00e4r det u00e4r fru00e5gan om nomineringar eller val av olika slag, ”ta de du” ku00e4nner nu00e5gon igen sig?rnMed andra ord, vi har det fack och parti vi fu00f6rtju00e4nar, en majoritet har inte lyfft ett finger fu00f6r att fu00f6ru00e4ndra pu00e5 nu00e5got, inte ens om vi upptu00e4ckt att det gu00e5r mer och mer u00f6ver styr.rnAtt tro att nu00e5gon i ledande possition ska kunna fru00e4lsa oss fru00e5n ondo hu00e5ller inte. En ru00f6relse fu00f6ru00e4ndras via dess medlemmar, men su00e5 lu00e4nge vi bara sitter och fu00f6rvu00e4ntar oss att ” andra ska fixa” su00e5 blir det inga fu00f6ru00e4ndringar.rnSamtidigt su00e5 kan jag tycka att LO centralt syns fu00f6r lite, vad gu00f6r dom? rnAtt som facklig fu00f6retru00e4dare pu00e5 ett litet fu00f6retag ska kunna fu00f6ru00e4ndra samhu00e4llet, som jag ibland kan tycka att LO centralt kan tycka, funkar inte, men via engagemang tillsamman kan vi fu00f6ru00e4ndra. Men ”vi och dom” attityden mu00e5ste bort. Du00e4r har LO centralt nu00e5got att jobba med.rnrnS-O Strandbergrnrn

 • Johannes

  Missnu00f6jet ligger vu00e4l i linje med den tes som jag driver i skriften Slu00e4pp facket fritt – Du00e5 kan den svenska modellen ru00e4ddas.nn/Johannesnnhttp://www.ohlininstitutet.org/wp-content/uploads/2010/07/ohlinskrift181.pdfn

 • Sven-Ola Strandberg

  Vad u00e4r ru00e4tt och vad u00e4r fel?rnUr ett historisk perspektiv su00e5 har aldrig fp stu00f6ttat den fackliga verksamheten, snarare tvu00e4rt om.rnMed det i bakfickan su00e5 u00e4r det tu00e4mligen enkelt att fu00f6rstu00e5 hur du blev behandlad, jag skulle su00e4kert gjort likadant som den facklige ledaren gjorde.rnSer vi hur fp politik ser ut idag ur ett fackligt perspektiv su00e5 u00e4r det ganska svu00e5rt att hitta nu00e5gra fackligt positiva saker.rnTar vi in hela alliansen su00e5 blir det u00e4n su00e4mre, men jag kan inte bestu00e4mma hur du ska ru00f6sta, det Mu00c5STE alltid vara ur din synvilkel.rnHur tror du att du blivit behandlad om du besu00f6kt ett mu00f6te eller liknande, fru00e5n Svenskt nu00e4ringsliv och du00e4r sagt att du var vu00e4nsteranhu00e4ngare? rnRisken u00e4r tu00e4mligen liten eftersom vi ”vanliga” inte har en chans att u00f6verhuvudtaget komma in du00e4r, su00e5 ur det perspektivet su00e5 u00e4r trots allt LO nu00e5gorlunda demokratiskt.rnJag har varit pu00e5 kurser du00e4r moderater deltagit. Lite mummel blev det, men jag tror inte han ku00e4nde sig speciellt utpekad.rn

 • Anonym

  Det historiska sambandet mellan LO och S har under u00e5ren mest varit till fu00f6rdel fu00f6r arbetarklassen.Massinvandringen har tyvu00e4rr slagit undan benen fu00f6r den solidariska vu00e4lfu00e4rden.Fu00f6r att fu00e5 mu00e5ste man ge.Det tru00e5kiga idag u00e4r att vissa LO fu00f6rbund beter sig illa mot Sverigedemokrater.Att man u00e4r politiska motstu00e5ndare u00e4r OK,men att ta till metoder som uteslutning ur facket u00e4r lu00e5gt.Su00e4rskilt Transport uppfu00f6r sig sju00e4lvsvu00e5ldigt och drulaktigt.Att man tappar medlemmar pu00e5 detta betyder inget , bara man fu00e5r en klapp pu00e5 huvudet av t.ex Expo.

 • Gunnar Janemalm

  Socialdemokraternas ledning har underordnat sej till det moderatstyrda och fackfu00f6reningsfientliga EU. Det hu00e5ller inte om man skall fu00f6retru00e4da de fackliga medlemmarna. Nu00e4r Waxholmskonflikten blossade upp var partiet mest som u00e5sku00e5dare. I framtiden fu00e5r vi en arbetsmarknad du00e4r illojal konkurens kommer att ru00e5da och du00e5 gu00e4ller det att slu00e5ss fu00f6r fackets medlemmar.rnDu00e5 duger det inte att stu00e4lla upp pu00e5 EU:s krav pu00e5 att stu00e5 pu00e5 arbetsgivarnas linje skall gu00e4lla. Det u00e4r en fu00f6rlust fu00f6r facket att s- inte har fattat detta.rnrnGunnar Janemalm

 • Anonym

  Om det u00e4r av intresse kan jag svara dig.Har haft fackliga uppdrag som sektions ordfu00f6rande samt olika styrelseuppdrag.Suttit i avdelningsstyrelse.Kongress ombud.Representerat internationellt. Deltagit i och initierat fackliga solidaritets aktioner.Bolagstyrelse representant.

 • Pingback: Lars Mejern Larsson » Arkiv » Vilket parti skulle LO annars stödja?()

 • Hans D.

  Lo -s stöd till S och även V som är partierna som ”arbetar” för oss arbetare, är helt i sin ordning, rainer.